Pandora.net

Vnímejte to kouzelné
#DOSeeTheMagic

Pravidla soutěže „Vnímejte to kouzelné“

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost PANDORA Jewelry CR, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 290 14 735, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 (dále jen „pořadatel“). Organizátorem soutěže je společnost MÉDEA PUBLIC RELATIONS, s.r.o. se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00, Praha 4, IČ: 28175239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130678 (dále jen „organizátor“). Sponzorem soutěže je společnost PANDORA A/S se sídlem na Havneholmen 17-19, DK-1561 København V (dále jen „sponzor”).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 9. 10. 2017 do 20. 10. 2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v soutěžní aplikaci na stránce www.soutez-pandora.net (dále jen „aplikace“). Přihlášení do aplikace je možné jen prostřednictvím přihlášení do facebookového profilu daného soutěžícího/hlasujícího.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která (i) má zřízený skutečný účet na sociální síti Facebook (na své pravé jméno), (ii) prostřednictvím aplikace nahraje vlastní fotografii, na níž je zachycen magický moment (dále jen „soutěžní fotografie“), a současně (ii) v komentáři pod svou nasdílenou fotografii napíše odpověď na otázku „V čem spatřuje kouzelný moment všedního dne?“. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi či sponzorovi a dále též všechny osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínkou účasti v soutěži je též bezvýhradný souhlas s těmito pravidly, který soutěžící vyjadřuje zapojením se do soutěže, za což se považuje sdílení vlastní fotografie včetně komentáře do aplikace. Soutěžící dále souhlasí se zveřejněním své soutěžní fotografie v aplikaci a s jejím použitím pro marketingové a reklamní účely pořadatele a sponzora.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Každý soutěžící je oprávněn se zúčastnit soutěže pouze jednou. Soutěžící může nahrát do aplikace pouze jednu soutěžní fotografii, po jejím nahrání do aplikace již není možné fotografii vyměnit za jinou. Zapojení se do soutěže jedním soutěžícím z více profilů na sociální síti Facebook je zakázáno a povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Soutěžící je oprávněn libovolně sdílet svůj soutěžní příspěvek v aplikaci prostřednictvím sociální sítě Facebook za účelem jeho lajkování ze strany jiných uživatelů sociální sítě Facebook. Cílem soutěžícího je nasbírat ke své soutěžní fotografii co nejvíce lajků od jiných uživatelů. Každý z uživatelů je oprávněn lajkovat soutěžní fotografie bez množstevního omezení, avšak jeden like denně pro určitou soutěžní fotografii. Následující den může dávat like znovu. Lajkování soutěžních fotografií probíhá po celou dobu trvání soutěže. Po skončení soutěže organizátor stanoví 10 soutěžních fotografií s nejvyšším počtem získaných lajků, z těchto 10 soutěžních fotografií pak vybere tříčlenná porota složená ze zástupců pořadatele a organizátora 3 nejlepší soutěžní fotografie, jehož autor (dále jen „výherce“) získává výhru v soutěži. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný. Je zakázáno v aplikaci sdílet takové fotografie, které jakýmkoliv způsobem zasahují do práv či oprávněných zájmů třetích osob, zejména práv k duševnímu vlastnictví nebo práv osobnostních nebo jsou jinak v rozporu s podmínkami sociální sítě Facebook, právním řádem České republiky nebo dobrými mravy.

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ
Soutěží se celkem o 3 setu šperků PANDORA z kolekce Disney v hodnotě 8 185 Kč pro 3 výherce. Výherní set se skládá z těchto šperků: 590731CZ, 791704CZ, 791449CZ, 791450CZ, 791443ENMX. Výsledky budou oznámeny výhercům prostřednictvím komentáře nejpozději do pěti pracovních dnů od skončení soutěže. Výherce bude vyzván, aby zaslal kompletní doručovací údaje, na něž bude odeslána výhra. Výhra propadá pořadateli v případě, že soutěžící nezareaguje do 7 dnů na vyrozumění o výhře. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím.

7. LICENCE
Sdílením soutěžní fotografie a soutěžního komentáře poskytuje soutěžící pořadateli, organizátorovi a sponzorovi k soutěžní fotografii a soutěžnímu komentáři bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům jejího užití, zejména k jejímu rozšiřování prostřednictvím webových stránek nebo profilů na sociálních sítích. Soutěžící dále uděluje pořadateli, organizátorovi a sponzorovi souhlas se zveřejněním soutěžní fotografie a soutěžního komentáře, jejich úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby pořadatel, organizátor a/nebo sponzor uváděl soutěžní fotografii s komentářem na veřejnost pod svým jménem a užíval ji komerčním způsobem ve spojení s vlastními výrobky nebo službami. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel, organizátor a/nebo sponzor jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou podlicence. Soutěžící prohlašuje, že ve vztahu k soutěžní fotografii a komentáři disponuje veškerými právy a souhlasy nutnými ke sdílení soutěžního komentáře a soutěžní fotografie na sociální síti Facebook a poskytnutí výše uvedené licence. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se nahradit pořadateli, organizátorovi a sponzorovi veškerou újmu v této souvislosti vzniklou.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sdílením soutěžního komentáře a fotografie uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) pořadateli jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, adresa profilu na sociální síti Facebook, a to pro účely organizace soutěže, zejména za účelem vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a předání výhry, jakož i pro marketingové účely pořadatele, zejména za účelem nabízení zboží a služeb. Souhlas se poskytuje na dobu trvání soutěže a 5 let od jejího ukončení. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu trvání soutěže a 5 let od jejího ukončení zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím zpracovatelů pověřených pořadatelem, a to zejména organizátorem. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci pořadatele nebo organizátora soutěže či dalších osob dle předchozí věty. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžící ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, v případě, že se domnívá, že pořadatel soutěže či organizátor provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Nevyhoví-li organizátor, resp. pořadatel, žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Sdílením soutěžního komentáře a soutěžní fotografie uděluje soutěžící dále pořadateli a sponzorovi ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb. souhlas se zveřejněním, šířením, jakož i jiným užitím svého jména, příjmení a podobizny, a to v souvislosti s konáním soutěže, zejména s jejich zveřejněním a šířením prostřednictvím webových stránek nebo profilů na sociálních sítích. Odvolání souhlasu v době trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. V případě odvolání tohoto souhlasu, které není dostatečně odůvodněno podstatnou změnou okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit pořadateli, organizátorovi a/nebo sponzorovi veškerou újmu, která jim v důsledku odvolání tohoto souhlasu vznikla.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel, organizátor soutěže a/nebo sponzor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána, a pokud ji již převzal, je povinen ji na výzvu organizátora vrátit. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Organizátor, pořadatel ani sponzor nejsou odpovědni za technické problémy soutěžícího v souvislosti s účastí v soutěži, zejména neodpovídají za doručení zpráv zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sami úmyslně zaviní. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem, pořadatelem a sponzorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách soutez- pandora.net a k nahlédnutí v provozovně organizátora.

V Praze dne 3.10.2017